Er zijn verschillende manieren dat u ons direct financieel kunt helpen en bedenk daarbij dat ‘Vele kleintjes groot maken’.
Interessant is daarbij te vermelden dat indien u jaarlijks meer dan €40.00 steun geeft aan ons dierenasiel wij u een fiscaal attest kunnen afgeven. Op deze manier kunt u (bijna) de helft van uw gestorte bedrag terugkrijgen via uw belastingformulier en ondersteunt hiermee de Vlaamse overheid onze werking.

 

Il existe plusieurs façons de nous aider directement financièrement et n'oubliez pas que "beaucoup de petits font de grandes choses".
Il est intéressant de mentionner que si vous soutenez notre refuge pour animaux pour plus de 40,00 € par an, nous pouvons vous délivrer une attestation fiscale. Vous pouvez ainsi récupérer (presque) la moitié du montant déposé via votre formulaire fiscal et le gouvernement flamand soutient nos activités

 

Financiele steun

Door lid te worden
Vzw The Lucky stars vangt gemiddeld 200 asieldieren op die grote hoeveelheden voedsel nodig hebben, mensen om het eten klaar te maken en de kooien te onderhouden, een grote behandeling van een dierensarts. Verder moeten de gebouwen onderhouden worden en is er heel wat administratief werk.

We worden niet gesubsidieerd door de staat. Alles wat we hebben, komt van onze leden die met hun lidgeld en giften ons een budget bezorgen en die met hun nalatenschappen ons toelaten onze activiteiten te ontplooien. Zonder u zouden we da talles nooit kunnen verwezenlijken.
Als u lid bent, bent U steeds van harte welkom in onze opvang buiten de openingsuren.


Lidkaart ; 20€
 

Uw testament voor onze asieldieren
Denk aan de dieren op het moment dat u uw testament opmaakt !
Wij ontvangen geen subsidies en blijven enkel voortbestaan dankzij giften  Hierdoor kan onze vereniging haar missie volbrengen.Weet ook dat de successierechten van nalatenschappen ten voordele van vzw’s beduidend lager liggen dan die ten voordele van particulieren.

Het is essentieel om uw testament correct op te maken zodat uw wensen strikt worden gerespecteerd, of u nu:

– ons uw hele vermogen nalaat, dit wil zeggen u maakt ons tot algemene erfgenaam;

– of u wenst uw vermogen te verdelen onder verschillende personen of verenigingen;

– of u wenst ons een bepaald vermogen na te laten.

Uw testament kan :

– authentiek zijn, als het opgemaakt wordt bij de notaris en in het bijzijn van twee getuigen.
– olografisch zijn, als het eigenhandig geschreven, gedateerd en gehandtekend is.

 

 

En devenant membre
L'asbl The Lucky stars accueille en moyenne 200 animaux de refuge qui ont besoin de grandes quantités de nourriture, de personnes pour préparer la nourriture et entretenir les cages, d'un grand traitement par un vétérinaire. En outre, les bâtiments doivent être entretenus et il y a beaucoup de travail administratif.

Nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Tout ce que nous avons provient de nos membres qui, avec leurs cotisations et leurs dons, nous fournissent un budget et leurs héritages nous permettent de développer nos activités. Sans vous, nous n'aurions jamais pu y parvenir.
Si vous êtes membre, vous êtes toujours le bienvenu dans notre refuge en dehors des heures d'ouverture.


Carte de membre ; 20€.


Votre volonté pour nos animaux de refuge
Pensez aux animaux au moment où vous faites votre testament !
Nous ne recevons aucune subvention et continuons d'exister uniquement grâce aux dons. Sachez également que les droits de succession sur les héritages en faveur d'organisations à but non lucratif sont nettement inférieurs à ceux en faveur des particuliers.

Il est essentiel de rédiger correctement votre testament afin que vos souhaits soient strictement respectés, que vous le vouliez ou non :

- nous laisser l'ensemble de vos biens, c'est-à-dire que vous nous faites héritier général ;

- ou vous souhaitez répartir votre patrimoine entre plusieurs personnes ou associations ;

- ou vous souhaitez nous léguer une certaine succession.

 

Votre volonté peut :

- être authentique, si elle est établie chez le notaire et en présence de deux témoins.
- Olographique, si elle est écrite, datée et signée en manuscrit.

 

Materiele steun

Materiële steun in de vorm van spullen is ook van harte welkom! Hieronder vind je een lijstje van wat we wel en wat we niet aannemen. 

Hou er rekening mee dat we een aantal zaken, hoe proper en mooi ze ook zijn, niet kunnen aannemen omdat we alles makkelijk moeten kunnen ontsmetten. Alle spullen van een dier moeten we kunnen ontsmetten als dat diertje een nieuwe familie heeft gevonden. Het weggooien na eenmalig gebruik is ook geen optie omdat onze afvalverwerkingskosten dan heel vlug oplopen. 

Altijd welkom

Voeding (hond, kat, knaagdieren )

Groentjes voor onze cavia's en konijntjes 

Hooi & stro 

Afwasbare speeltjes

Kattenbakvulling

Plastieken hondenmanden

Fleece dekentjes

Was - en kuisproducten

 

 Dons materiel

Un soutien sous forme de matériel est également le bienvenu ! Vous trouverez ci-dessous une liste de ce que nous acceptons et n'acceptons pas. 

Gardez à l'esprit que nous ne pouvons pas accepter un certain nombre de choses, aussi propres et belles soient-elles, car nous devons pouvoir tout désinfecter facilement. Nous devons être capables de désinfecter toutes les affaires d'un animal lorsque celui-ci a trouvé une nouvelle famille. Le jeter après une seule utilisation n'est pas non plus une option, car nos coûts d'élimination augmentent alors très rapidement. 

 Toujours les bienvenus

Nutrition (chien, chat, rongeurs)

Des légumes pour nos cobayes et nos lapins 

Foin et paille 

Jouets lavables

Litière pour chats

Paniers en plastique pour chiens

Couvertures polaires

Produits de blanchisserie et de nettoyage

 

Noodgevallenfonds

Het gebeurt regelmatig dat een vondeling een dringende operatie moet ondergaan of een lieverdje makkelijker herplaatsbaar wordt mits een  ingreep. Dankzij speciale inspanningen en de hulp van enkele gulle schenkers worden die dieren gered en kunnen gezond en wel weer op zoek naar een nieuwe thuis. Voor een vereniging als de onze, die geen subsidie ontvangt is dit een zware belasting.

 

Daarom willen wij deze omstandigheden voor zijn en heeft Vzw The Lucky Stars een fonds opgericht om ook deze onvoorziene kosten te kunnen betalen want het zou niet mogen bestaan dat in zo’n noodgeval wij moeten zeggen: Daar is nu geen geld voor.

Alle kleine en grote giften hiervoor kunnen gestort worden op rekeningnummer BE38 7370 2824 9372 met vermelding: NOODGEVALLENFONDS.

 

Fonds d'urgences 

 Il arrive souvent qu'un animal trouvé doit être opéré d'urgence ou qu'un amour soit plus facilement repositionnable si une opération est pratiquée. Grâce à des efforts particuliers et à l'aide de quelques généreux donateurs, ces animaux sont sauvés et peuvent rentrer chez eux en bonne santé. Pour une association comme la nôtre, qui ne reçoit pas de subvention, c'est une lourde charge.

 

C'est pourquoi nous voulons être en avance sur ces circonstances et l'asbl The Lucky Stars a créé un fonds pour pouvoir payer ces frais imprévus également, car il ne devrait pas exister qu'en cas d'urgence, nous devions dire : "Il n'y a pas d'argent pour cela maintenant.

Tous les dons, petits et grands, peuvent être déposés sur le compte numéro BE38 7370 2824 9372 avec la mention : FOND D'URGENCE.

 

Meter/ peter

Wordt meter of peter van een asieldier !


Door financiële adoptie van een hond of een kat help je ons om in te staan voor het onderhoud en de verzorging van dit dier.

De doelgroep is: "Dieren zonder kansen", dus honden, katten en knaagdieren die voor een heel lange periode in het asiel zitten en voor wie de kans op adoptie miniem is.

Wij proberen vooral overtuigde dierenvrienden aan te spreken die wel een dier zouden willen adopteren, maar het bijvoorbeeld niet kunnen omdat:

ze op een appartement wonen;

ze een huis zonder tuin hebben;

het dier tijdens hun dagtaak te lang alleen zou moeten blijven;

ze een allergie hebben waardoor ze geen dieren in huis kunnen houden;

ze zich emotioneel te zeer binden aan een huisdier en ze bijvoorbeeld te veel verdriet hebben bij het overlijden van hun trouwe viervoeter

 

Voor een maand komt dat neer op €15. Met zo'n bijdrage kunnen we instaan voor eten, onderhoud en medische verzorging.

 

Devenez le parrain ou la marraine d'un animal du refuge !


En adoptant financièrement un chien ou un chat, vous nous aidez à prendre soin de cet animal et à l'entretenir.

Le groupe cible est : "Les animaux sans chance", c'est-à-dire les chiens, les chats et les rongeurs qui se trouvent dans le refuge pendant une très longue période et pour lesquels les chances d'adoption sont minimes.

Nous essayons principalement de faire appel à des amis des animaux convaincus qui voudraient adopter un animal, mais qui ne le peuvent pas, par exemple parce qu'ils ne peuvent pas le faire :

ils vivent dans un appartement ;

ils ont une maison sans jardin ;

l'animal devrait rester seul trop longtemps pendant son travail de jour ;

ils souffrent d'une allergie qui les empêche de garder des animaux à la maison ;

ils sont trop attachés émotionnellement à un animal de compagnie et ils sont trop attristés par la mort de leur ami à quatre pattes.

 

Pour un mois qui s'élève à 15 €. Avec une telle contribution, nous pouvons nous occuper de la nourriture, de l'entretien et des soins médicaux.