Lieve mensen,

Er moet me eventjes iets van het hart.

Wij zijn niet van het principe om steeds te smeken achter geld of iets anders, wij proberen steeds ons plan te trekken om tot een oplossing te komen.

Maar nu hebben we echt jullie hulp nodig.

 

En net dit wil ik eventjes met jullie delen

Gisteren kregen we een oproep voor een inbeslagname van 4 staffords , zoals jullie weten zitten alle asielen overvol met deze lieverds alsook met mechelaars. Niemand wenst die nog een kans te geven laat staan op te vangen.

 

Aangezien wij zelf geen grotere locatie hebben , was het dus zoeken naar een naald in een hooiberg. Ik kan u verzekeren als je die beestjes als eerste ziet en die blik in hun ogen dan gaat dit naar je hart. Zij hebben niets gevraagd om zo te eindigen en geboren te worden onder de noemer van Stafford.

Dankzij twee andere collega opvangen vonden we toch een plaats en zijn ze nu veilig.

 

Maar wat met de anderen die nog wachten om gered te worden of opgevangen te worden?

 

Vandaag vragen wij jullie hulp, steun , ... help ons aub een ruimere locatie te vinden zodat wij deze dieren in nood ook kunnen helpen.

Wij vragen niet veel een hoevetje of woning met terrein waar we de dieren kunnen opvangen , waar ze kunnen ravotten in een tuin , genieten van dagelijkse wandelingen enz.

Aan dit pand mag er uiteraard nog werk aan zijn , wij zijn niet vies om de handen uit de steken .

 

Niet alleen wij maar ook politiediensten rekenen op de hulp van vele asielen.

Dus aub mensen spreek iedereen aan die je kent en ons kan helpen.

In naam van de beestjes dank ik u al op voorhand.

 

Chers amis,

J'ai besoin d'exprimer quelque chose pendant un moment.

Nous n'avons pas pour principe de toujours mendier de l'argent ou quoi que ce soit d'autre, nous essayons toujours d'élaborer notre plan pour parvenir à une solution.

Mais aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de votre aide.

 

Et c'est ce que je veux partager avec vous

Hier, nous avons reçu un appel pour la saisie de 4 Staff, comme vous le savez, tous les refuges débordent de ces adorables chiens ainsi que de Malinois. Personne ne veut leur donner une chance, encore moins les accueillir.

 

Comme nous ne disposons pas d'un grand local, nous avons cherché une aiguille dans une botte de foin. Je peux vous assurer que lorsque vous voyez ces animaux pour la première fois et ce regard dans leurs yeux, cela vous va droit au cœur. Ils n'ont rien demandé pour en arriver là et naître sous la bannière Stafford.

Grâce à deux autres refuges, nous avons quand même trouvé une place et ils sont maintenant en sécurité.

 

Mais qu'en est-il des autres qui attendent encore d'être secourus ou hébergés ?

 

Aujourd'hui, nous vous demandons votre aide, votre soutien, ... Aidez-nous à trouver un endroit plus grand afin que nous puissions également aider ces animaux dans le besoin.

Nous ne demandons pas grand-chose, juste une petite ferme ou une maison avec un terrain où nous pourrons abriter les animaux, où ils pourront s'ébattre dans un jardin, profiter de promenades quotidiennes, etc.

Il y a des travaux à faire sur cette propriété bien sûr, nous ne sommes pas opposés à mettre la main à la pâte.

 

Nous ne sommes pas les seuls à compter sur l'aide de nombreux refuges, les forces de police aussi.

Alors, s'il vous plaît, parlez-en à tous ceux que vous connaissez et qui peuvent nous aider.

Au nom des animaux, merci d'avance.

.

[ Adopties op 1 juli 2022 in Wallonië ]

Zoals u waarschijnlijk weet, verandert in Wallonië op 1 juli 2022 de procedure om een dier te kopen of te adopteren.

Inderdaad, een *bewijs van goedkeuring is #verplicht om een #dier te kopen of te adopteren.

Om dit document te bemachtigen, dat dus een uittreksel is van het #centrale #bestand, moet u vooraf contact opnemen met uw #gemeente.

U heeft het dus begrepen dat vanaf 1 juli 2022 elke adoptieaanvraag in onze opvang vergezeld zal moeten gaan met de voorlegging van deze houderschapsvergunning.

#adoptdontshop #adoption #chataadopter #chat #animalprotection #belgium

 

[ Adoptions au 1er Juillet 2022 en Wallonie ]

Comme vous le savez probablement, en Wallonië au 1er juillet 2022, la procédure pour acheter ou #adopter un animal change.

En effet, un #permis de #détention est #obligatoire pour acheter ou adopter un #animal.

Pour obtenir ce document, qui est donc un extrait du #fichier #central, il faudra vous adresser à votre #commune au préalable.

Vous l’avez donc compris, à partir du 1er juillet 2022, toute demande d’adoption dans notre association devra être accompagnée obligatoirement par la présentation de ce permis de détention.

#adoptdontshop #adoption #chataadopter #chat #protectionanimale #belgium

Join us op Facebook / Rejoignez - nous sur facebook

Onze opvang krijgt geregeld via verschillende kanalen ( pagina, mail , privé berichtjes , ect) updates van de lieverds die een warme thuis hebben gevonden.

Deze mails en foto's worden dan onderling doorgestuurd naar de vrijwilligers die de lieverds hebben gekend.

 

Om het allemaal iets makkelijker te maken en we toch wel steeds heel blij zijn met fotootjes, videotjes enz hebben we nu een speciale groep aangemaakt op facebook waarbij jullie allemaal jullie lieverd kunnen posten.

https://www.facebook.com/groups/1057071254773706

 

Hopelijk tot binnenkort in deze groep.

Wij kijken er al naar uit om jullie lieverds terug te zien

 

Notre refuge reçoit régulièrement des nouvelles par différents canaux (page, mail, messages privés, etc.) des loulous qui ont trouvé un foyer chaleureux.

Ces courriers et ces photos sont ensuite transmis aux volontaires qui ont connu les animaux.

 

Afin de rendre tout cela un peu plus facile et nous sommes toujours très heureux avec les photos, les vidéos, etc., nous avons maintenant créé un groupe spécial sur facebook où vous pouvez tous poster votre nouveaux compagnon.

https://www.facebook.com/groups/1057071254773706

 

Au plaisir de vous voir bientôt dans ce groupe.

Nous nous réjouissons de revoir nos protégés.

Nieuwe erkenning / Nouveau agrément

 

We keken er allemaal naar uit om 2020 vaarwel te zeggen , hopend op een beter 2021

 

Als we dan eventjes denken aan alle adoptie ouders, donaties, alle peter- en meterschappen, de mensen die dierenvoeder of materiaal doneerden, mensen die acties op poten hebben gezet, mensen die kwamen helpen, mensen die ons financieel steunden of iets kochten uit de webshop, alle woorden van dank, enz... + alle hulpaanvragen die we kregen om dieren bij ons op te vangen , zoals na de inbeslagname die we in juni 2020 deden waarbij wij instonden voor de opvang van 13 cavia's niet wetende of er zwangere tussen zaten of niet. 

 

Dit alles heeft ons Team stof tot nadenken gegeven. De belangrijkste vraag die steeds naar boven kwam was ;  Wat als onze opvang nu dat tikkeltje meer kon doen , andere dieren buiten de poezen een veilig onderkomen konden geven? 

 

Tuurlijk kunnen wij dit ! De verblijven voor knaagdieren werden opgetrokken , gevonden honden kregen bij ons tijdelijk onderdak tot het baasje ze kwam ophalen, wilde dieren werden gered in samenwerking met andere opvang. 

 

Ondertussen werkten we door aan onze aanvraag tot uitgebreide erkenning zodat we ook op reglementair vlak in orde waren.


14 december was dan uiteindelijk D-day voor ons , we kregen bezoek van een inspecteur dierenwelzijn die alles kwam checken. 
De weken die daarop volgden waren heel zenuwslopend , was het ok of niet, dienen we nog aanpassingen uit te voeren , ...

 

Deze week viel de beslissing in de bus en wij kunnen nu met trots zeggen dat wij een nieuwe erkenning op zak hebben . Dit betekent dat wij vanaf heden zowel honden, katten , knaagdieren en heel uitzonderlijk ook weide en neerhofdieren zullen opvangen. 

In 2020 hebben wij als team toch ook veel warmte en betrokkenheid gevoeld.


Bedankt daarvoor!

In 2021 gaan we onverminderd door met de hulp voor dieren, hopelijk ook met jullie steun. 

 

 

Nous étions tous impatients de dire au revoir à 2020, en espérant une meilleure 2021.

 

Si nous pensons à tous les parents adoptifs, aux dons, à tous les parrainages, aux personnes qui ont donné de la nourriture ou du matériel pour les animaux, aux personnes qui ont mis en place des actions, aux personnes qui sont venues nous aider, aux personnes qui nous ont soutenus financièrement ou qui ont acheté quelque chose sur la boutique en ligne, à tous les mots de remerciement, etc. + toutes les demandes d'aide que nous avons reçues pour accueillir des animaux, comme après la saisie que nous avons faite en juin 2020 où nous avons accueilli 13 cobayes sans savoir si elles étaient enceintes ou non. 

 

Tout cela nous a donné de la matière à réflechir. La question principale qui revenait sans cesse était la suivante : "Et si notre refuge pouvait faire un peu plus, donner à d'autres animaux que les chats un accueil sécurisé ? 

 

Bien sûr que nous le pouvons ! Des logements pour les rongeurs ont été construits, les chiens trouvés ont reçu un accueil temporaire en attendant que leur propriétaire vienne les chercher, les animaux sauvages ont été sauvés en coopération avec d'autres refuges. 

 

En même temps, nous avons continué à travailler sur notre demande d'agrément complémentaire afin d'être également en ordre sur le plan réglementaire.


Le 14 décembre a finalement été le jour J pour nous, nous avons reçu la visite d'un inspecteur du bien-être animal qui est venu tout vérifier. 
Les semaines qui ont suivi ont été très éprouvantes, est ce que tout etait en ordre ou pas , faut-il encore faire des ajustements, ...

 

Cette semaine, la décision a été envoyée par courrier et nous pouvons maintenant dire avec fierté que nous avons reçu notre nouveau agrément. Cela signifie qu'à partir de maintenant, nous nous occuperons des chiens, des chats, des rongeurs et, très exceptionnellement, des animaux de ferme et basse cour.

En 2020, nous avons ressenti en tant qu'équipe beaucoup de chaleur et d'engagement.


Merci pour cela !

En 2021, nous continuerons à aider les animaux, avec votre soutien, espérons-le. 

T