Door lid te worden
Vzw The Lucky stars vangt gemiddeld 200 asieldieren op die grote hoeveelheden voedsel nodig hebben, mensen om het eten klaar te maken en de kooien te onderhouden, een grote behandeling van een dierensarts. Verder moeten de gebouwen onderhouden worden en is er heel wat administratief werk.

We worden niet gesubsidieerd door de staat. Alles wat we hebben, komt van onze leden die met hun lidgeld en giften ons een budget bezorgen en die met hun nalatenschappen ons toelaten onze activiteiten te ontplooien. Zonder u zouden we da talles nooit kunnen verwezenlijken.
Als u lid bent, bent U steeds van harte welkom in onze opvang buiten de openingsuren.


Lidkaart ; 20€
 

Uw testament voor onze asieldieren
Denk aan de dieren op het moment dat u uw testament opmaakt !
Wij ontvangen geen subsidies en blijven enkel voortbestaan dankzij giften  Hierdoor kan onze vereniging haar missie volbrengen.Weet ook dat de successierechten van nalatenschappen ten voordele van vzw’s beduidend lager liggen dan die ten voordele van particulieren.

Het is essentieel om uw testament correct op te maken zodat uw wensen strikt worden gerespecteerd, of u nu:

– ons uw hele vermogen nalaat, dit wil zeggen u maakt ons tot algemene erfgenaam;

– of u wenst uw vermogen te verdelen onder verschillende personen of verenigingen;

– of u wenst ons een bepaald vermogen na te laten.

Uw testament kan :

– authentiek zijn, als het opgemaakt wordt bij de notaris en in het bijzijn van twee getuigen.
– olografisch zijn, als het eigenhandig geschreven, gedateerd en gehandtekend is.

 

 

En devenant membre
L'asbl The Lucky stars accueille en moyenne 200 animaux de refuge qui ont besoin de grandes quantités de nourriture, de personnes pour préparer la nourriture et entretenir les cages, d'un grand traitement par un vétérinaire. En outre, les bâtiments doivent être entretenus et il y a beaucoup de travail administratif.

Nous ne sommes pas subventionnés par l'État. Tout ce que nous avons provient de nos membres qui, avec leurs cotisations et leurs dons, nous fournissent un budget et leurs héritages nous permettent de développer nos activités. Sans vous, nous n'aurions jamais pu y parvenir.
Si vous êtes membre, vous êtes toujours le bienvenu dans notre refuge en dehors des heures d'ouverture.


Carte de membre ; 20€.


Votre volonté pour nos animaux de refuge
Pensez aux animaux au moment où vous faites votre testament !
Nous ne recevons aucune subvention et continuons d'exister uniquement grâce aux dons. Sachez également que les droits de succession sur les héritages en faveur d'organisations à but non lucratif sont nettement inférieurs à ceux en faveur des particuliers.

Il est essentiel de rédiger correctement votre testament afin que vos souhaits soient strictement respectés, que vous le vouliez ou non :

- nous laisser l'ensemble de vos biens, c'est-à-dire que vous nous faites héritier général ;

- ou vous souhaitez répartir votre patrimoine entre plusieurs personnes ou associations ;

- ou vous souhaitez nous léguer une certaine succession.

 

Votre volonté peut :

- être authentique, si elle est établie chez le notaire et en présence de deux témoins.
- Olographique, si elle est écrite, datée et signée en manuscrit.